Terms & Conditions
Home
Company Profile
News
Services
Facilities
Library
Projects History
Owner's CV
Terms & Conditions
Contact

(in Dutch only, for the time being)

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Veluwe en Twente te Enschede, onder nummer 08124642

17 aug 2004

Algemene Voorwaarden

van:

ElegAnt Solutions
Hooiraamhoek 106
7546 MB Enschede

hierna te noemen: opdrachtnemer


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

bullet opdrachtnemer: ElegAnt Solutions, directeur-eigenaar J. van Bruggen te Enschede
bullet opdrachtgever: de (rechts-)persoon die opdrachtnemer een opdracht verstrekt
bullet overeenkomst: de overeengekomen schriftelijke opdracht tot het verlenen van diensten.


Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte aan, en voor iedere overeenkomst met een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is of wordt afgeweken.
 2. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst bevestigt de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, de strekking ervan heeft doorgrond en ermee akkoord gaat.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment nietig verklaard zouden worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om de nietig verklaarde bepalingen te vervangen door nieuwe, voor beide partijen acceptabele bepalingen van overeenkomende strekking.
 4. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan gebruikgemaakt wordt van de diensten van derden.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes zijn persoonlijk doch vrijblijvend en zijn geldig tot 30 kalenderdagen na dagtekening.
 2. Opdrachtgever zal geen relevante informatie met betrekking tot de opdracht achterhouden die voor het opstellen van een offerte of overeenkomst van invloed kan zijn.
 3. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand, wanneer een ongewijzigde en door opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte of contract tijdig door opdrachtnemer retour is ontvangen en geaccepteerd.
 4. Indien andere opdrachtnemers bij de opdracht betrokken zijn of worden, maakt opdrachtgever hun aandeel en identiteit zo spoedig mogelijk bekend aan opdrachtnemer.
 5. De prijsopgaven in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief alle bijkomende kosten waaronder verzend- en administratiekosten, reis- en verblijfskosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Een samengestelde prijsopgave in een offerte verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven totaalprijs.
 7. Offertes gelden niet automatisch ook voor volgende opdrachten.
 8. Inhuurconstructies via derde partijen worden niet geaccepteerd.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De geleverde diensten bestaan uit adviezen, studierapporten, meetrapporten, ontwerpen en/of prototypen van antennes en elektronische schakelingen, documentatie, al naar gelang overeengekomen voor de opdracht.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtnemer kan echter niet verplicht worden tot samenwerking met of inschakeling van derden, tenzij bij overeenkomst bepaald.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens en/of materiële zaken waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.
 6. Opdrachtgever draagt er eveneens zorg voor dat medewerkers van opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden, van wie een bijdrage noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, daadwerkelijk en tijdig beschikbaar zijn.
 7. Wachttijden veroorzaakt door opdrachtgever worden beschouwd als blokkering van de beroepsuitoefening en zullen in rekening gebracht worden tegen het voor de overeenkomst geldende uurtarief.
 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door hen in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 10. Wensen en verwachtingen van de opdrachtgever omtrent inhoud en uitvoering van de opdracht dienen schriftelijk en duidelijk gecommuniceerd te worden. Misverstanden zijn opdrachtnemer niet aan te rekenen.
 11. In geval van onduidelijke of onvolledige communicatie van opdrachtgever met opdrachtnemer is opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht de inhoud en wijze van uitvoering van de opdracht te bepalen. Ook indien deze keuze niet aan de verwachtingen van opdrachtgever voldoet is deze desondanks verplicht de prestatie naar overeenkomst te honoreren.
 12. Opdrachtnemer verplicht zich met recente antivirussoftware vooraf te verifiëren of door hem aan opdrachtgever te verstrekken elektronische bestanden, informatiedragers of software vrij zijn van virussen en defecten.
 13. Er wordt niet volgens het principe 'no cure no pay' gewerkt.

Artikel 5 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen alvorens er sprake is van verzuim.
 3. Indien de aanvang van de uitvoering van een overeenkomst door toedoen van opdrachtgever langer dan 2 maanden op zich laat wachten, heeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder enige opzegtermijn.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien er gegronde verwachting bestaat dat opdrachtgever niet langer in staat zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Aanvullingen op en wijzigingen van overeenkomsten komen slechts met wederzijds goedvinden tot stand.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, vervallen de eerder overeengekomen uitvoeringstermijnen en honoraria; deze worden vervangen door nieuwe, voor beide partijen acceptabele, schriftelijke afspraken.
 3. Kunnen partijen het niet eens worden over de wijziging van de bestaande overeenkomst, dan vindt er geen wijziging plaats en blijft de oorspronkelijke overeenkomst geheel van kracht.
 4. Alleen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, zullen geen meerkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Reclames en garantie

 1. Opdrachtgever dient klachten over de verrichte werkzaamheden binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 (Aansprakelijkheid).
 4. Opdrachtnemer geeft een kwaliteitsgarantie op de resultaten van zijn werk tot 1 jaar na aflevering en zal binnen deze periode aantoonbare fouten of defecten kosteloos herstellen. Problemen met de toepassing van resultaten vallen uitdrukkelijk niet onder deze garantie.

Artikel 8 Honorarium; prijzen

 1. Prijsopgaven hebben uitsluitend betrekking op de overeengekomen leveringen of prestaties. Opdrachtgever dient rekening te houden met vergoedingen voor bijkomende onkosten.
 2. Betalingsconstructies via derde partijen worden niet geaccepteerd.
 3. Berekende prijzen of tarieven in het verleden gelden als richtlijn maar zijn nooit bindend.
 4. Gewenste wijzigingen of aanvullingen op het geleverde worden beschouwd als meerwerk en dienen als zodanig vergoed te worden als hier geen duidelijke tekortkoming door opdrachtnemer aan ten grondslag ligt.
 5. Partijen kunnen kiezen voor een vast honorarium of een honorarium op basis van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt in het laatste geval berekend op basis van nacalculatie en de voor de overeenkomst geldende uurtarieven van opdrachtnemer.
 6. Het honorarium is exclusief BTW en exclusief bijkomende kosten zoals vermeld in Artikel 3 lid 5.
 7. Bij opdrachten met een looptijd van langer dan één maand zullen de verschuldigde kosten eenmaal maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 8. Opdrachtnemer is ondanks overeengekomen prijsafspraken gerechtigd tussentijdse prijsstijgingen van middelen en materialen, alsmede hogere kosten tengevolge van veranderde wisselkoersen of loonontwikkelingen, door te berekenen aan opdrachtgever.
 9. Jaarlijks wordt per 1 januari stilzwijgend een redelijke inflatiecorrectie toegepast op tarieven en prijzen.
 10. Opdrachtnemer mag een vast honorarium in redelijkheid verhogen als tijdens de uitvoering blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel de verwachte hoeveelheid werk veel te laag is ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer.
 11. Voorts mag opdrachtnemer het tarief verhogen indien daar wegens wettelijke regelingen aanleiding toe is.
 12. Opdrachtnemer zal opdrachtgever het voornemen ter verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum van ingang van de verhoging vermelden.
 13. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd om binnen 10 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren met ingang van de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zal treden.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

 1. Facturering vindt plaats na afronding van een opdracht of, indien de opdracht langer duurt dan een maand, eenmaal maandelijks, in de maand volgend op die van de werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 21 kalenderdagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Opdrachtgever maakt eventuele bezwaren tegen een factuur binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bekend aan opdrachtnemer. Na verstrijken daarvan wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met het berekende bedrag.
 4. Indien opdrachtgever niet betaalt binnen de in lid 2. van dit artikel genoemde termijn dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag van 1 % per maand, of de actuele wettelijke rente indien hoger, berekend over de periode gerekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is gekomen tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. In het geval het tot een geldvordering komt, is opdrachtgever de door opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van een erkend incassobureau verschuldigd.
 6. Eventuele gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Opdrachtnemer kan zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren, indien de wijze van betalen of de hoogte van het bedrag niet overeenkomt met de instructie in de factuur respectievelijk de hoogte van de declaratie inclusief door opdrachtgever eventueel verschuldigde rente en kosten van incassovorderingen.
 9. Indien opdrachtgever de overeengekomen betalingsverplichtingen niet nakomt vervallen met terugwerkende kracht alle toegezegde gebruiksrechten van reeds geleverde diensten behorende tot de overeenkomst.

Artikel 10 Opzegging en opschorting

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt door partijen beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht tegen het voor de overeenkomst geldende tarief.
 6. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Opdrachtnemer behoudt alsdan zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, waaronder inbegrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, beeldmateriaal, software, (elektronische) bestanden, fysieke modellen, prototypen enzovoorts, blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken gaat echter over op opdrachtgever zodra en voor zolang deze zaken in zijn juridische of feitelijke beschikkingsmacht, of die van door hem ingeschakelde derden, verkeren.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen doen gelden, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 5. Opdrachtgever is gehouden het geleverde binnen 14 kalenderdagen na het verzoek daartoe in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren aan opdrachtnemer.
 6. Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 5. van dit artikel genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
 7. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met betrekking tot de overeenkomst tot dat moment gedeclareerde bedrag, met een maximum van Euro 50.000,- (zegge: vijftigduizend Euro).
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, dan wel omdat de medewerking van opdrachtgever of diens medewerkers in redelijkheid te wensen overlaat.
 4. Opdrachtnemer is eveneens niet aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard ook, die het gevolg is van het gebruik of misbruik van de resultaten van het werk van opdrachtnemer, daaronder inbegrepen fysieke modellen, prototypen en schema's, geleverd door opdrachtnemer. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat deze zaken of gegevens geschikt zijn voor hun toepassing.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het risico van verlies of beschadiging bij het transport van goederen en informatiegegevens van en naar opdrachtnemer of door partijen ingeschakelde derden.

Artikel 13 Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ook voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst anderszins schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 3. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht: een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte of resterende vorderingen onmiddellijk te declareren.

Artikel 15 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis of beschikking van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Het door opdrachtnemer instemmen met het verzoek van opdrachtgever ideeën of vindingen van opdrachtnemer te mogen publiceren of patenteren, gaat gepaard met het beslissingsrecht van opdrachtnemer op naamsvermelding c.q. verwijderen van naamsvermelding.
 4. Alvorens tot publicatie of patentaanvraag wordt overgegaan, wordt opdrachtnemer tijdig gelegenheid geboden kennis te nemen van de concepttekst. Indien vorm of inhoud naar zijn oordeel niet juist zijn, of wanneer hij de context van de publicatie ongewenst acht, heeft opdrachtnemer het recht de voorgenomen publicatie of patentaanvraag (vooralsnog) te verbieden.
 5. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Opdrachtnemer heeft de vrijheid het werk te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie indien daarmee de belangen van opdrachtgever niet worden geschaad.

Artikel 17 Geschillen

 1. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te Almelo.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel van Veluwe en Twente te Enschede en geregistreerd onder nummer 08124642. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

horizontal rule

Ondertekening:

Opdrachtnemer			Opdrachtgever

J. van Bruggen			naam gemachtigde......................

ElegAnt Solutions		bedrijfsnaam..........................

Enschede			vestigingsplaats bedrijf..............

Datum:...................	Datum:...................

Handtekening:			Handtekening:.........................	.........................

horizontal rule